Geologiske forhold

Drikkevandsforsyningen i Tvingstrup er udelukkende baseret på indvinding af grundvand. 
Der pumpes fra et dybtliggende vandmagasin, som er så godt beskyttet, at der (endnu) ikke er problemer med hverken nitrat eller pesticider eller aromater, det vi andre kalder olie-/benzinrester.

Vandværkets indvindingsområde ligger iflg. Vejle Amt inde under hele Tvingstrup by, men det er en foreløbig vurdering, som i givet fald skal verificeres.

Tvingstrup Vandværk har de sidste år pejlet grundvandsstanden, for at se om den oppumpning Højballegård Værket har for at forsyne storslagteriet med vand "stjæler" vand fra os. Det ser ikke ud til at være tilfældet.

Boringerne

Tvingstrup har en vandindvindingstilladelse fra Vejle Amt af 4. november 1999, tilladelsen udløber formelt 1. april 2010. Det er en tilladelse til oppumpning af 40.000 m3 om året. 
Vandværkets årlige udpumpede vandmængde er 30 –32.000 m3.

Tvingstrup vandværk oppumper grundvand fra følgende 3 boringer, der alle er beliggende nær vandværket:

BORING 1 - Udført 1996 - Dybde 40m u/terræn - Ydeevne 12 m3/time.

BORING 2  - Udført 1978 - Dybde 44,5m u/terræn - Ydeevne 12 m3/time.

BORING 3 - Udført 1977 - Dybde 76,5m u/terræn - Ydeevne 11 m3/time.

Vandværket kan altså forsyne byen med op til 35 m3 i timen - det er noget mere end behovet.

Comments