Tvingstrup KIF‎ > ‎

Vedtægter

Vedtægter for Tvingstrup KIF

§1
Foreningens navn er Tvingstrup Kultur- og Idrætsforening. Foreningen har hjemsted i Tvingstrup i
Horsens kommune.

§2
Foreningens formål er,
* at gennemføre tiltag, der kan tjene til at bevare og udvikle Tvingstrup som et attraktivt
lokalsamfund, der inspirerer og motiverer herboende og nye borgere
* at sikre opretholdelse og etablering af idrætslige og andre relevante aktiviteter indenfor rammerne
af byens faciliteter.
*at sikre samarbejdet med Horsens Kommune og SAMBY
.
§3
Stk. 1. Alle indbyggere i Tvingstrup og omegn er medlemmer af foreningen, når man har betalt det
af generalforsamlingen fastsatte kontingent og vedkender sig foreningens vedtægter.
Stk.2 Der kan opkræves særskilt kontingent for deltagelse i udvalgenes aktiviteter.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede
medlem kan anke afgørelsen i forbindelse med førstkommende generalforsamling,

§4
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i april måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Tvingstrup, ved
annoncering i en lokal avis og på Tvingstrup KIFs hjemmeside
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab og næste års budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

stk. 3. Forslag der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling
skal være foreningens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes
ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte. Ændring af vedtægter skal dog vedtages med 2/3
majoritet af de fremmødte. Der føres referat, som underskrives af dirigenten.
Stk.4 Kun medlemmer, der er fyldt 18 år og er tilstede på generalforsamlingen, er valgbare og kan
afgive stemme.

§5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst
1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af
formanden og indkaldelsesreglerne er de samme som for ordinær generalforsamling.

§6
Medlemmerne vælger på den ordinære generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer med 3 på
valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Der vælges ligeledes en suppleant , som er på valg hvert år..
Desuden vælges 2 revisorer, der skiftevis er på valg i lige op ulige år. 1 revisorsuppleant vælges
hvert år.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i
øvrigt selv sin forretningsorden,
Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen
af bestyrelsen stemmer herfor.
Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter herom gældende regler, som fastsættes af
bestyrelsen,
Stk. 4. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af bestyrelsen.

§8
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden samt et medlem af Bestyrelsen, Bestyrelsen kan
udstede prokura (fuldmagt).

§9
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud
forpligtelse til at betales det fastsatte kontingent.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen dele af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
§ 10
Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Regnskabet revideres af de 2 på
generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11.
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål indkaldt
generalforsamling og skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte. Hvis dette ikke opnås,
kan der indenfor de næste 14 dage indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor
foreningsophør kan vedtages ved almindelig flertal af de fremmødte.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af
foreningens eventuelle formue m.m., som dog skal anvendes til almene formål i Tvingstrup og
omegn. Generalforsamlingen fastsætter tidsrammen for effektueringen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 24. oktober 2011
Comments