Nyheder‎ > ‎

Referat fra stiftende generalforsamling i Tvingstrup KIF

indsendt 7. nov. 2011 10.09 af Morten Ditlevsen   [ opdateret 7. nov. 2011 10.11 ]
Referat fra stiftende generalforsamling for Tvingstrup Kultur- og Idrætsforening – mandag den 24. oktober 2011 kl. 19.00 – Tvingstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Gennemgang og godkendelse af vedtægtsforslag
  5. Orientering om økonomiske forhold herunder fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt
Der var 40 fremmødte. Bo Larsen bød velkommen og beskrev baggrunden for den nye foreningsstruktur i Tvingstrup. De tre foreninger i byen:
Idrætsforeningen, Tvingstrup Borgerforening og Fællesforeningen stod bag den stiftende generalforsamling gennem et konkret forslag til vedtægter og visioner om en ny struktur for foreningerne i byen.

 Ad. 1

Valg af dirigent

Preben – DGI blev valgt som dirigent
 Ad. 2 Valg af referent

Niels Olsen blev valgt som referent
 Ad. 3 Valg af stemmetællere

Martin og Morten blev valgt som stemmetællere
 Ad. 4 Gennemgang og godkendelse af vedtægtsforslag

Preben gennemgik arbejdsgruppens forslag til vedtægter i den nye
forening.
Lone Mikkelsen beskrev kort strukturen i SAMBY og Tvingstrups
rolle i SAMBY. Lone Mikkelsen og Niels Olsen sidder som
repræsentanter for Tvingstrup.
Der var rettelser i § 6 - Der vælges en suppleant som er på valg
hvert år (se vedtægtsændringer)
Der var rettelser i § 8 (se vedtægtsændringer)
Der var derefter en god debat om medlemskab – husstand/hoveder
herunder stemmeret på generalforsamlingerne.
Opgørelse af medlemmer – vigtigt i forhold til Horsens Kommune
Et hoved = en stemme – Et medlem = en person
Beslutning: den kommende bestyrelse får mandat til at
fremsætte et forslag til medlemskab, stemmeret mv. til næste
generalforsamling (april 2012) herunder medlemskab i relation til
tilskud fra Horsens Kommune.

§ 5 - … ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når
bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 25 medlemmer
fremsætter skriftlig anmodning…..
Beslutning: de 25 medlemmer erstattes med ….. mindst 1/
3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning… (se
vedtægtsændringer)

§ 9 – det blev fastslået, at bestyrelsen ikke er økonomisk ansvarlig –
hæfter kun med foreningens formue.
Ad. 5 Orientering om økonomiske forhold herunder fastsættelse af
kontingent.

Annelise Kristensen kunne berette, at den nye forenings
økonomiske udgangspunkt forventes at være kr. 50.000 (overført
fra Idrætsforeningen og Borgerforeningen) Pengene indgår i en
fælles pulje i KIF’s regie.
Beslutning: den kommende bestyrelse udarbejder et forslag til
kontingent til først kommende generalforsamling – herunder
kontingentets størrelse for husstand/enlige.
Ad. 6 Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant

Til bestyrelsen valgtes:
Bo Larsen
Mette Kjær
Carsten Kock
Susanne Welk
Claus Pedersen

Som suppleant valgtes:
Annelise Kristensen

Bestyrelsen vælger selv hvilke af bestyrelsens medlemmer (to
personer) der er på valg 2012.
 Ad. 7 Valg af revisorer

Svend Aage Frandsen – på valg 2012
Lone Friborg – på valg 2013

Som revisersuppleant valgtes:
Vagn Christensen – på valg 2012
 Ad. 8 Evt.

Den nye bestyrelse laver udkast til kommunikationsformen i byen
og udarbejder en arbejdsbeskrivelse over bestyrelsens opgaver.
Bestyrelsen skal være katalysator for at skabe aktiviteter i byen.
Bestyrelsen skal kunne trække på byens borgere til de enkelte
aktiviteter. Borgerne kan henvende sig til bestyrelsen hvis de har
gode forslag til aktiviteter eller vil give en hånd med til udbudte
aktiviteter.

Hjemmesiden – Tvingstrup.com – videreføres under den nye
forenings navn. Morten har lovet at assistere.

Den stiftende generalforsamling sluttede kl. 21.00 –

Referent
Niels Olsen


------
Bemærk at referatet kan hentes som Word-dokument herunder.
ĉ
Morten Ditlevsen,
7. nov. 2011 10.11
Comments