Nyheder‎ > ‎

Information om ny foreningsstruktur i Tvingstrup

indsendt 2. okt. 2011 10.39 af Morten Bek Ditlevsen
De eksisterende foreninger i Tvingstrup begyndte allerede i foråret 2011 en indbyrdes drøftelse af
muligheden for en ny struktur for foreningerne i landsbyen. I første omgang var der et møde mellem
Idrætsforeningen, Borgerforeningen, Fællesforeningen og Forsamlingshuset, hvor man drøftede en fælles
model. Efterfølgende har Forsamlinghuset tilkendegivet, at de i første omgang ikke er interesseret i at
medvirke til en ændret struktur, men de vil følge arbejdet og evt. senere tilslutte sig.

Hen over sommeren har Tvingstrup Idrætsforening, Borgerforeningen og Fællesforeningen holdt en række
møder hvor vi, hjulpet af en konsulent fra DGI Østjylland har lagt planer for en ny foreningsstruktur i
Tvingstrup. Den nye foreningsstruktur skal være med til at gøre foreningsarbejdet både sjovere, nemmere
og mere effektivt.

Baggrunden for dette arbejde har været tiltagende vanskeligheder med at rekruttere medlemmer til
foreningernes bestyrelser og vanskeligheder med at få igangsat nye og tidssvarende aktiviteter,

Med den nye struktur lægger vi op til:
At man kan beskæftige sig med dét man er interesseret i .
At bestyrelsesmedlemmer skal kunne bekymre sig om bestyrelsesarbejde og ikke
have en skovl i hånden (medmindre de vil)
At samarbejdet med kommunen og deltagelsen i SAMBY varetages af Landsbyforeningen.
At folk helst ikke skal blive bundet til en opgave/stilling som man ikke har nogen decideret interesse/lyst til.

Foreningsstrukturen:
Der vil være en valgt bestyrelse, bestående af 5 personer.
Der vil være en række faste udvalg f.x. vedr. idræt
Der ud over vil der være et antal udvalg som kan oprettet og nedlægges alt efter behov og
folks interesse.
Det hidtidige samarbejde med Horsens Kommune og bysamfundene i SAMBY videreføres i et udvalg.

Bestyrelse:
Ofte er bestyrelsesposter forbundet med mange ekstraopgaver, fordi en
bestyrelse sætter ting i gang, eller står for nødvendige opgaver som der ikke
kan findes arbejdskraft til. I nogle tilfælde kan det blive en opgave som man
udfører mere af pligt end lyst.
Med den nye struktur har vi lagt op til, at det ikke er bestyrelsen der skal oprette
udvalg og komme med nye tiltag, men derimod alle og enhver komme til
bestyrelsen og lade et udvalg oprette.
Foreningen har en fælles økonomi baseret på kontingent, men samtidig kan de enkelte udvalg søge
økonomisk støtte ved fonde, kommunen, DGI og andre relevante steder
Det som bestyrelsen skal tage sig af, er at medunderskrive evt. ansøgninger, som udvalg har skrevet til
div. Fonde. Holde styr over økonomien. Være det officielle organ overfor kommunen o.a. Indkalde til
generalforsamling ect.
Bestyrelsen vil fungere som en bestyrelse nu engang skal, med vedtægter,
valgperioder, generalforsamling osv.

Udvalg:
Nogle gange sidder man med en god ide, et ønske om at skabe noget nyt i byen.
For at dette kan udvikle sig, er der som noget af det første ofte brug for sparring
og økonomi.
Landsbyforeningen ligger godt nok ikke inde med store pengesedler, men ved at få
oprettet et udvalg i en forening med vedtægter og bestyrelse får man skabt basis for at søge penge til
nye aktiviteter, hvis der er behov for det. Mange aktiviteter vil dog ikke dræve de store penge, men vil i
højere grad være baseret på at finde mennesker med samme interesse, som man kan dyrke uden de store
investeringer.
Et udvalg kan arbejde i det tempo der nu passer dem, d.vs. at der ikke lægges noget pres fra bestyrelsens
side for at få ting gennemført.

Udvalgsstruktur
Nogle udvalg vil være givet på forhånd, da deltagerne i det nye samarbejde bl.a. er Fællesforeningen, der
traditionelt har stået for Byfesten og Idrætsforeningen, som på baggrund af sine aktiviteter specielt for
børn og unge får tilskud, ligesom de har haft ansvar for driften af Klubhuset.
I forbindelse med de indledende drøftelser har man også drøftet mulige udvalg.
Her kan nævnes en række mulige udvalg, men kun fantasien sætter grænser:
Idrætsudvalg.
Byfestudvalg
Hjemmesideudvalg
Fundraisingudvalg
Velkomstudvalg
Legepladsudvalg
Fællesspisningsudvalg
Comments