Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervænget af 26. oktober 2006

§ 1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestervænget af 26.oktober 2006

§ 2.

Foreningens hjemsted er Gedved Kommune, fra 1.1.2007 Ny Horsens Kommune.

§ 3.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme (herunder vedligeholdelse af fælles arealer m.m.). Det er herunder foreningens opgave at søge at fremme medlemmernes sociale samvær gennem foreningens aktiviteter.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Bestemmelser truffet af foreningen til gennemførsel af nævnte foreningsformål er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement.
Ordensreglementet, der skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingens mødende medlemmer, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udstedt til medlemmerne.

Medlemmer og disses forhold til foreningen.

§ 4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere/beboere af parceller, der har adresse på den del af der omfattet af lokalplan T-101.
Hver grund opføres i foreningens medlemsprotokol med 2 stemmeberettigede medlemmer, som ejeren af grunden skal opgive, idet ejeren skal være den ene og den anden skal være beboeren af ejendommen på grunden. I tilfælde af at ejeren er ene om at bebo grunden, har ejeren begge stemmer. På ubebyggede grunde har ejeren af grunden begge stemmer.

§ 5.

Når et medlem overdrager eller fraflytter sin grund eller på anden måde ophører at være ejer eller beboer af denne, er han/hun fra overdragelsen - eller fraflytningsdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens hus nr. og matr. nr.

§ 6.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Ved foreningens oprettelse betales af hver parcels ejer et indskud på kr. 1000, der forfalder til betaling senest 10. januar 2007. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af parcellerne.

Dersom antallet af revisorer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end 2 skal revisorerne supplere sig selv til førstkommende generalforsamling.

Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren og efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan når som helst, uanmeldt foretage regnskabseftersyn.

§ 7.

Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

Generalforsamlingen

§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af februar måned. Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlin, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.
Sager der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.
På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§10.

Ekstraordinær generalforsamling, der kan indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§11.

Generalforsamlingen vælger dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Afstemningen sker ved skriftlig afstemning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en afstemning ved håndsoprækning vil være mere hensigtsmæssig. Hvis blot én modsætter sig dette, skal der dog være skriftlig afstemning.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.


Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der skal underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
§ 12.

Vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræver at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor trediemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderlig indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen.

§13.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand, indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter hvert år for et år af gangen.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

§ 14.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - varetage dens formål og interesser.

Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m. v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendig.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer  giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.

§ 15.

Foreningen tegnes overfor trediemand af et flertal af bestyrelse eller af formand og kasserer i foreningen.

Revisorer og regnskab.

§ 16.

Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

En revisor og en revisorsuppleant afgår hvert år.

I øvrigt betales af ejeren af hver parcel et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter.

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent sker til foreningens kasserer eller til foreningens bank/sparekasse.

Er en parcels ejer mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet parcellens ejer skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til 1/4 årskontingent.

Er restancen ikke indbetalt før en generalforsamlings afholdelse, tabes retten til at deltage i generalforsamlingen samt valgbarhed.

§ 17.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskab dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12.2006.

Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 25 januar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt af revisions -påtegnelsen kan udsendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamling.

§ 18.

Medlemmernes indbetalinger foretages enten til kassereren eller til foreningens bank/sparekasse.

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000.

§ 19.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelse eller 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler.

Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra den påtaleberettigede i henhold til lokalplan T-101.


Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder må, hvis eet medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at
suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Særlige bestemmelser

§20

Ejere af parceller indenfor foreningens område har pligt til medlemskab af foreningen og har ligeledes pligt til at bidrage økonomisk til foreningens drift, områdets vedligeholdelse m.v ..

§ 21

Medlemmerne er pligtige til at etablere, vedligeholde og renholde bygninger, hegn, fortove og ubebyggede arealer på forsvarlig måde svarende til kvarterets præg af villakvarter.

§ 22

Områdets fælles og private arealer må ikke renholdes hverken i anlægs - eller driftsfasen ved brug af sprøjtemidler.

§ 22

Vedrørende regler i øvrigt  for områdets anvendelse, hegn, beplantning m.v.  gælder reglerne i lokalplan T-101, hvortil henvises..

§ 23.

Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 24.

Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer, eller nogen kommunal vedtægt.

§ 25.

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

Navn, hjemsted og formål.
                                                                                                                                     
Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt generalforsamling d.26.oktober 2006


Comments