Borgerforeningen‎ > ‎

Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er Tvingstrup Borgerforening

§ 2
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune

§ 3
Foreningens formål er
 • at varetage og fremme Tvingstrup bys (og nærmeste omegns) og borgeres interesser og tarv, såvel indadtil som udadtil
 • at fremme ethvert foretagende eller initiativ, der skønnes at ville tjene til borgernes fælles tarv og byens opkomst i sin helhed.
 • at udføre dette arbejde på upolitisk grundlag.

Medlemmer og disses forhold til foreningen

§ 4
Som medlemmer kan optages alle borgere, som er bosiddende i Tvingstrup og nærmeste omegn.
Udenbys borgere kan optages som medlem efter aftale med bestyrelsen.

§ 5
Indmeldelse kan ske til ethvert bestyrelsesmedlem.

§ 6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt forud.

§ 7
Medlemskort skal på forlangende forevises ved foreningens møder og arrangementer.
Et udtrådt medlem har ikke noget krav på foreningen.
Udmeldelse af foreningen skal ske til dennes formand eller et bestyrelsesmedlem.

§ 8
Ethvert medlem har ret til, skriftligt til formanden, at stille forslag og rette spørgsmål der skal behandles af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Senest 8 dage efter bestyrelsesmødet gives skriftlig besked til vedkommende borger om forhandlingens resultat.

§ 9
Ethvert medlem er valgbart til bestyrelsen.

Generalforsamling

§ 10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 11
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Der indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved offentliggørelse i et lokalt blad, lokalt opslag og på foreningens hjemmeside.

Dagsorden meddeles samtidig med indkaldelsen.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt (Under eventuelt kan ikke sættes forslag under afstemning)

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære og kan afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼-del af foreningens medlemmer, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke ¾-del af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 13
Generalforsamlingen vælger dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre ét medlem eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, som underskrives af dirigenten og formanden.

§ 14
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

§ 15
Forandringer af vedtægter eller tillæg til disse kan kun ske, når de vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med simpelt flertal.

Bestyrelsen

§ 16
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af formandens varige forfald indtræder næstformanden som formand, indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer.

Der vælges 1 suppleant hvert år for 1 år ad gangen.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

§ 17
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, og skal varetage dens formål og interesser, herunder repræsentere Tvingstrup i samarbejdsforum med øvrige bysamfund i Horsens Kommune. Bestyrelsen er i den forbindelse forpligtet til min. 1 gang årligt at afholde møde med bestyrelserne for byens øvrige foreninger og naturlige samarbejdspartnere.

Bestyrelsesmøder afholdes, når det er påkrævet og mindst 1 gang hvert kvartal.

Over det under forhandlingerne passerede optages referat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.

§ 18
Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i foreningen.

Revisorer og regnskab

§ 19
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

En revisor og en revisorsuppleant afgår hvert år.

§ 20
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 21
Medlemmernes indbetalinger foretages enten til kassereren eller til foreningens bank/sparekasse.
På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000

Foreningens opløsning

§ 22
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½-delen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler (§ 14)

I tilfælde af foreningens opløsning tager generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til fordel for Tvingstrup.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
d. 09/11. 2006 og d. 08/03. 2007
Comments