Forbudsforretning anno 1868

Forbudsforretning anno 1868

v/ Thøger Jeppesen

Det drejer sig om et håndskrevet dokument med en række navne, hvorfor en oversigt over personerne vil være formålstjenlig:
Søren Hansen og Jens Hansen er hegnsynsmænd udnævnt af sogneforstanderskabet,
Husmand Søren Thomsen (eller Thomassen) (skadelidte/rekvirenten) bor på Tvingstrup Mark på Råballegård (Åesvej 27) mens husmand Anders Jensen (skadevolder) bor i Dyrkær (Tremhøjvej 45).I dokumentet står (med dokumentets stavemåde):
Aar 1868 den 21 Juli mødte vi undertegnede Hegnsynsmænd for Tvingstrup By, Gaardmand Søren Hansen og Jens Hansen efter Begjæring af Huusmand Søren Thomsen paa Tvingstrup Mark hos Huusmand  Anders Jensen i Dyrekjær for at syne nogle Tørv, som Søren Thomsen paastaar, at Anders Jensen har gravet i et Reqvirenten tilhørende Moseskifte, samt at nedlægge lovligt Forbud imod, at Anders Jensen hjemfører disse Tørv forinden Sagens Uddrag, alt i Overensstemmelse med Lovens 1-21-22. (det skal forstås sådan at besigtigelsen foregik i Tvingstrup Mose, ellers har det ingen mening, at Anders Jensen ikke må ”hjemføre” tørvene).

Vi besaae da i begge Parters Overværelse de omhandlede Tørv, som fandtes beliggende paa Andreas Eriksens Lod, og befandtes at indeholde 2600 Stkr, samt efter vort Skjøn at have en Værdi af 6 Rigsdaler. - Reqvirenten Søren Thomsen paaviste det sted i sin Mose, hvor disse Tørv vare gravne, og Anders Jensen erklærede hertil at han havde Gjordt en feile men ikke af sidt Vidende, hvorfor han erklærede at Søren Thomassen maate tage Tørven for at undgaa vidre Ubehagelighed. Parterne kom til veid same Leilighed at Gjøre et magelæng med samme moseskiffete tillige med en liden Ager i Dyrkjær.

Efter Reqvirentens Begjæring nedlagde vi dernæst lovligt Forbud hos Anders Jensen imod, at denne bortfører disse Tørv saalænge dette Forbud ikke er kuldkastet, alt under Straf efter Straffelovens § 253 og under Skadeserstatning efter Loven.

Saaledes er denne Forbudsforretning af os afholdt og underskreven.
D: u: S:
Søren Hansen             Jens Hansen
Hengssynsmænd for Ørritzlev Sogn
Gebyr til Hegnssynsmændene 64 skilling


Hvad sker der så? Nu er der nedlagt lovligt forbud. Det afsløres senere i dokumentet. Ovenstående er skrevet med nydelig håndskrift næsten uden fejl. Mon degnen har været med som skriver? De hegnsynsmænd er imidlertid meget konstruktive, nu da Anders Jensen erkender at have “Gjordt en feile”; de stridende kunne jo bytte noget jord, “gjøre magelæng”, (der menes magelæg el. mageskifte), så var de fri for vrøvl i fremtiden.

Men her slår degnens kundskaber ikke til, det er nok  for teknisk. Så tager sandsynligvis hegnsynsmanden Søren Hansen fat, for det er ham, der skriver. Søren Thomsen bliver godt nok til Thommasen, og når degnen kan skrive d i Gjordt med stort G, så kan hegnsynsmanden også, så han skriver:

Vi undertegnede Huusmænd Søren Thommasen og Anders Jensen bege Paa Tvingstrup Mark have Gjordt et mage Læng med et Tørveskifte i Tvingstrup mose og et gjæselskifte i Dyrkjær. Handelen er indgaaet Saaledes Anders Jensen skal Give Søren Thommasen 20 Rd Rigsmønt i byte med handelen, Som betales til 11 Dezember Termin 1868,
Tvingstrup den 21 Juli 1868
                                                      Søren Thomsen
                                                      Anders Jensen
Til Vitterlighed
Søren Hansen
Jens Hansen
f. P.                                          Det bemærkes at parterne er              
                                                      Ligegode om omkostningerne,
                                                      veid hele handelen

Hegnsynsmanden Jens Hansen skriver ikke selv under, idet der under hans navn står M.f.P., med ført pen; var han analfabet?. Næppe.
De stridende bytter altså et tørveskifte i Tvingstrup mose ud med et “gjærdselsskifte”, som det rettelig hedder, i Dyrkær. Det er et stykke skov med en hel masse hassel, el, pil og underskov, der brugtes til de flettede gærder omkring toften hjemme ved gårdene. - Søren Thomsen, der rejste sagen, får 20 rigsdaler ud af det, men Anders Jensen får et tørveskifte for 20 Rd, og et gjærdselsskifte og kan så lovligt for fremtiden grave tørv i Tvingstrup mose.
De Tvingstrup-gårde havde ellers hver et moseskifte i Tvingstrup mose og et “gjærdselsskifte” ude i Dyrkær. - Det fremgår også af matrikelkortene nedenfor.

Er det den østjyske dialekt, der slår igennem i stavemåden “veid”, hvor det bløde d  udtales som j?

Men den ydmyge Anders Jensen afleverer sine 2600 tørv og 20 Rdl og gjærdselsskiftet for at ”undgaa vidre ubehagelighed”!

Originaldokumentet  beror hos Margrethe Jensen, Tvingstrup. Søren Thomsens søn hed Thomas Sørensen (han var væver), gift med Johanne Sørensen. De var forældre til Marie, gift med Hans Murer, som igen er forældre til førstnævnte Margrethe, gift med Svend Erik Jensen.                                              

Comments